Успях да намеря начин: След като с tasklist взема PID на процеса: QProcess wmic; wmic.start("wmic process where processID=" + pid + " get CommandLine"); wmic.waitForFinished(); output = wmic.readAllStandardOutput(); QString result = output.split("\n").at(1); -> Път + екзе = result.split(" ").at(0).toLower()