Успях да намеря начин:
След като с tasklist взема PID на процеса:
QProcess wmic;
wmic.start("wmic process where processID=" + pid + " get CommandLine");
wmic.waitForFinished();
output = wmic.readAllStandardOutput();
QString result = output.split("\n").at(1);
-> Път + екзе = result.split(" ").at(0).toLower()