Qt World Summit: Register Today!


Plik binarny Debian • Witam wszystkich mam zainstalowany Qt Greator 6.1.2 na systemie Debian 10. Po użyciu budowania "Release" nie tworzy mi się plik binarny.
  Zrzut ekranu z plikami jakie się tworzą
  Czy to bład systemu czy konfiguracji. Program na windowsie normalnie tworzy plik .exe.


 • Moderators

  @Lukasz125 said in Plik binarny Debian:

  Czy to bład systemu czy konfiguracji

  Na 99% to nie błąd systemu.

  Wrzuć tu swój plik .pro (lub CMakeLists.txt), plus jeżeli podczas kompilacji pojawiają się jakiekolwiek błędy lub warningi to je też wklej. • QT    += core gui
  
  greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
  
  CONFIG += c++11
  
  # You can make your code fail to compile if it uses deprecated APIs.
  # In order to do so, uncomment the following line.
  #DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000  # disables all the APIs deprecated before Qt 6.0.0
  
  SOURCES += \
    epe.cpp \
    main.cpp \
    mainwindow.cpp
  
  HEADERS += \
    epe.h \
    mainwindow.h
  
  FORMS += \
    mainwindow.ui
  
  TRANSLATIONS += \
    uszczelki_pl_PL.ts
  CONFIG += lrelease
  CONFIG += embed_translations
  
  # Default rules for deployment.
  qnx: target.path = /tmp/$${TARGET}/bin
  else: unix:!android: target.path = /opt/$${TARGET}/bin
  !isEmpty(target.path): INSTALLS += target
  
  

  błędów żadnych przy kompilacji nie ma


 • Moderators

  A ok czyli projekt nazywa się "uszczelki"? No to plik uszczelki to najpewniej twoja binarka. • Aha ciekawe tylko dlaczego Debian nie rozpoznaje pliku jako binarnego tak jak tu.
  przyklad


 • Moderators

  Nie wiem. Sprawdź przy pomocy ls -aGl czy na pewno nie jest wykonywalny. Jak w Qt Creator dajesz Run to aplikacja się włącza? Wklej build log, może tam coś znajdę. • Działa wielkie dzieki.
  Wychodzi na to że Debian nie rozpoznaje pliku z Qt Creatora jako binarnego ale po otwarciu w folderze "Release " w terminalu i użyciu ./<nazwapliku> wszytko działa.


Log in to reply