Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Infinite listview - sometimes is visible first element • Hi

  I have listview with numbers. When I am using wheel of mouse, then is everything ok, but when I am using button of mouse and I am trying scroll very fast ( especially from up to down), then I see first element.
  Problem is with currentIndex. You can see value of currentIndex in log. After some time, currentindex is decreasing to 0 and then I see first element and I don't know how to fix it.

  Function setValues is using to append values into list.
  onCurrentItemChanged is using to move last item to beginning and first item at last position - this function doesn't work as expected.
  onWheel - the same what onCurrentItemChanged but it use wheel of mouse - it works as expected (I hope so ;-) )

  I tried to use
  onCurrentIndexChanged and AtYEndChanged (There is visible space after last element or before first element) and it doesn't work as expected, or I can't implement it.

  You can create this object, using this code

    property var component_value: Qt.createComponent("qrc:/controls/infinite_listview.qml")
    property var object_value: component_value.createObject(mainWindow)
  
  object_value.setNumberOfVisibleElements(3)
  object_value.setValues(0, 6, 2, '0')
  

  Below, there is file with listview

  import QtQuick 2.3
  import QtQuick.Window 2.15
  import QtQuick.Controls 1.4
  import QtQuick.Layouts 1.15
  import QtQml 2.12
  
  Item
  //Window
  {
    x: 0
    y: 0
    id: mainListView
  
    width: parent.width/3
    height: parent.height
  
    property color font_color: "black"
  
    //Zmienne uzywane w funkcji "setNumberOfVisibleElements".
    //Nie dało się dostac bezposrednio do parametrow obiektu dziecka,
    //wiec trzeba bylo stworzyc te zmienne i dopiero te zmienne mozna bylo przypisac do parametrow obiektu dziecka.
    //Modyfikujac te parametry, modyfikuje sie parametry znajdujace sie w obiekcie dziecka
    property int delegate_height: listviewID.height/3
    property var preferredHighlightBegin: mainListView.height/3
    property var preferredHighlightEnd: mainListView.height/3
  
    signal signal_value_changed(int itemID, string number, int current_index)
  
    ListModel
    {
      id: modelID
  
  //    ListElement
  //    {
  //      itemID: 0
  //      number: 0
  //    }
    }
  
    Component
    {
      id: delegateID
      Rectangle
      {
        id: itemDelegate
  //      height: listviewID.height/3   //Tu zmienic na "listviewID.height", zeby byl jeden wiersz, listviewID.height/3 - 3 wiersze, listviewID.height/7 - 7 wierszy (currentitem nie jest na srodku)
        height: delegate_height
        width: listviewID.width
        x: 0
        y: 0
  
        Text
        {
          horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
          verticalAlignment: Text.AlignVCenter
          height: parent.height
          width: parent.width
          text: number
  
          font.pixelSize: parent.height
          fontSizeMode: Text.Fit
          color: font_color
        }
      }
    }
  
    ListView
    {
      id: listviewID
  
      snapMode: ListView.SnapToItem
  
      property var first_value: 0
      property var last_value: 99
      property var fill_length_value: 2
      property var fill_sign_value: '0'
  
      property var gradient_color: 'gray'
      property var border_size: 1
  
      width: parent.width
      height: parent.height
  
      //Ucina listview do konkretnego rozmiaru. PRzydatne, gdy uzyje sie opcji preferredHighlightBegin i preferredHighlightEnd
      clip: true
  
      //Ustawia ilosc widocznego listview na poczatku i na koncu. To jest dodatkowa przestrzen widoczna. PRzydaje sie, zeby elementy plynnie pojawialy sie i znikaly Dane podawane w pikselach.
      preferredHighlightBegin: mainListView.preferredHighlightBegin
      preferredHighlightEnd: mainListView.preferredHighlightEnd
      highlightRangeMode: ListView.StrictlyEnforceRange
      cacheBuffer: delegate_height*2
  
      highlightMoveDuration: 1000
      highlightMoveVelocity: -1
  
      property bool set_values_first_time: false
  
      model: modelID
      delegate: delegateID
  
      Rectangle
      {
        //Obramowanie srodkowej czesci listy
        id: current_index_border
        x: 0
        y: parent.height/3
        width: parent.width
        height: parent.height/3
        color: "transparent"
        border.width: 0
      }
  
      Rectangle
      {
        anchors.fill: parent
        border.width: listviewID.border_size
        gradient: Gradient
        {
          GradientStop { position: 0.0; color: listviewID.gradient_color }
          GradientStop { position: 0.33; color: "transparent" }
          GradientStop { position: 0.66; color: "transparent" }
          GradientStop { position: 1.0; color: listviewID.gradient_color }
        }
      }
  
      MouseArea
      {
        anchors.fill: parent
        onWheel:
        {
          //Kod odpowiadajacy za nieskoczone przewijanie przy uzyciu scroola myszy
          if (wheel.angleDelta.y < 0)
          {
            var curr_index_tmp = listviewID.currentIndex
            if(listviewID.currentIndex > (modelID.count/2))
            {
              modelID.move(0, modelID.count - 1, 1)
              modelID.move(0, modelID.count - 1, 1)
              modelID.move(0, modelID.count - 1, 1)
  //            modelID.move(0, modelID.count - 1, 1)
  //            modelID.move(0, modelID.count - 1, 1)
              listviewID.currentIndex = curr_index_tmp-3
            }
            listviewID.incrementCurrentIndex()
          }
          else if (wheel.angleDelta.y > 0)
          {
            var curr_index_tmp = listviewID.currentIndex
            if(listviewID.currentIndex < (modelID.count/2))
            {
              modelID.move(modelID.count - 1, 0, 1)
              modelID.move(modelID.count - 1, 0, 1)
              modelID.move(modelID.count - 1, 0, 1)
  //            modelID.move(modelID.count - 1, 0, 1)
  //            modelID.move(modelID.count - 1, 0, 1)
              listviewID.currentIndex = curr_index_tmp+3
            }
            listviewID.decrementCurrentIndex()
          }
        }
  
      }
  
      onCurrentItemChanged:
      {
        mainListView.signal_value_changed(modelID.get(listviewID.currentIndex).itemID, modelID.get(listviewID.currentIndex).number, listviewID.currentIndex)
  
        //Kod odpowiedzialny za nieskonczone przewijanie przy uzyciu myszy (wcisniety lewy przycisk myszy) i dotyku na Androidzie. Kod przenosi elemeny z konca listy na poczatek i odwrotnie
        if(listviewID.currentIndex < (modelID.count/2))
        {
          modelID.move(modelID.count - 1, 0, 1)
        }
  
        if(listviewID.currentIndex > (modelID.count/2))
        {
          modelID.move(0, modelID.count - 1, 1)
        }
      }
  
      Component.onCompleted:
      {
      }
    }
  
    function setValues(first = 0, last = 59, fill_length = 2, fill_value = '0')
    {
      listviewID.first_value = Number(first)
      listviewID.last_value = Number(last)
      listviewID.fill_length_value = Number(fill_length)
      listviewID.fill_sign_value = fill_value
  
      if (listviewID.first_value > listviewID.last_value)
      {
        //Pierwsza wartosc musi byc wieksza, niz zdruga
        modelID.clear()
        modelID.append( {"itemID": 0, "number": "ERROR: 1"} )
        return -1
      }
      else if ( numberOfElements( listviewID.first_value, listviewID.last_value) <= 3)
      {
        //Ilosc elementow miedzy pierwszym, a ostatnim elementem musi byc min 3 elementy, zeby wszystkie pola byly zajete w liscie
        modelID.clear()
        modelID.append( {"itemID": 0, "number": "ERROR: 2"} )
        return -2
      }
  
      //Obliczenia zwiazane z okresleniem srodkowego elementu listy, ktory ma byc na poczatku listy
      var sum = numberOfElements(listviewID.first_value, listviewID.last_value)
      var half1 = 0
      var half2 = 0
  
      var resultOfMod = sum % 2
      if (resultOfMod === 0)
      {
        half1 = Math.floor(sum/2)
      }
      else
      {
        half1 = Math.floor(sum/2)
        half2 = sum - half1
      }
  
      modelID.clear()
      //Dodawania elementow do listy
      for (var index_tmp = listviewID.last_value - half1, i = listviewID.first_value ; i <= listviewID.last_value; i++, index_tmp++)
      {
        if ( index_tmp <= listviewID.last_value)
        {
          modelID.append( {"itemID": index_tmp, "number": index_tmp.toString().padStart(listviewID.fill_length_value, listviewID.fill_sign_value)} )
        }
        else
        {
          //Jak dodawany element dojdzie do wartosci listviewID.last_value, to licznik sie resetuje, zeby lista zaczynala sie na srodku, na srodku byla wartosc 0 i ostatni element takze byl na srodku listy
          index_tmp = listviewID.first_value
          modelID.append( {"itemID": index_tmp, "number": index_tmp.toString().padStart(listviewID.fill_length_value, listviewID.fill_sign_value)} )
        }
      }
  
      listviewID.currentIndex = -1  //Z tym ustaiwniem, poprawnie sie ustawia na 0, ale uzywajac scroola, przeskakuje w dzziwne miejsce
      for (var i = listviewID.first_value, index_tmp = 0 ; i <= listviewID.last_value; i++, index_tmp++)
      {
        if(modelID.get(index_tmp).itemID === listviewID.first_value)
        {
          listviewID.positionViewAtIndex(index_tmp, ListView.Center)
          listviewID.currentIndex = index_tmp
          break
        }
      }
      listviewID.set_values_first_time = true
  
      return 0
    }
  
    function numberOfElements(a, b)
    {
      //Zwraca ilosc elementow, niezaleznie, czy pierwsza, lub ostatnia liczba jest dodatnia, lub ujemna
      return Math.abs(a-b) + 1
    }
  
    function getValue()
    {
      return modelID.get(listviewID.currentIndex).number
    }
  
    function setGradientColor(color = 'gray')
    {
      listviewID.gradient_color = color
    }
  
    function setBorderSize(size = 1)
    {
      listviewID.border_size = size
    }
  
    function setValue(value = 0)
    {
      if(value >= listviewID.first_value && value <= listviewID.last_value)
      {
        for (var i = listviewID.first_value, index_tmp = 0 ; i <= listviewID.last_value; i++, index_tmp++)
        {
          if(modelID.get(index_tmp).itemID === Number(value))
          {
            listviewID.currentIndex = index_tmp
            break
          }
        }
      }
    }
  
    function setCustomValue(value = ":")
    {
      modelID.clear()
      modelID.append( {"itemID": 0, "number": value} )
    }
  
    function setFontColor(font_color = "black")
    {
      mainListView.font_color = font_color
    }
  
    function setNumberOfVisibleElements(numberOfVisibleElements = 3)
    {
      //Funkcja umozliwiajacy wybor ilosci wierszy w liscie. Dostepne sa opcje 1 i 3 wiersze
      if(numberOfVisibleElements === 3)
      {
        mainListView.delegate_height = Qt.binding(() => listviewID.height/3)
        mainListView.preferredHighlightBegin = Qt.binding(() => mainListView.height/3)
        mainListView.preferredHighlightEnd = Qt.binding(() => mainListView.height/3)
      }
      else if(numberOfVisibleElements === 1)
      {
        mainListView.delegate_height = Qt.binding(() => listviewID.height/1)
        mainListView.preferredHighlightBegin = Qt.binding(() => 0)
        mainListView.preferredHighlightEnd = Qt.binding(() => mainListView.height)
      }
    }
  
    function setSize(width, height)
    {
      mainListView.width = Qt.binding(() => width)
      mainListView.height = Qt.binding(() => height)
    }
  
    function setPosition(x, y)
    {
      mainListView.x = Qt.binding(() => x)
      mainListView.y = Qt.binding(() => y)
    }
  
    onSignal_value_changed:
    {
      console.log(itemID + " : " + number + " : " + current_index)
    }
  }
  
  
  

Log in to reply