FreeGlut: undefined reference In function `glutInit_ATEXIT_HACK': • Witam, ostatnio chciałem zrobić pewny mały projekt w QT lecz jak chce podpiec do niego freegluta to wyskakuje właśnie "undefined reference".

  //*.pro
  
  QT    += core gui opengl
  
  greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
  
  TARGET = test1
  TEMPLATE = app
  
  DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
  
  SOURCES += \
      main.cpp \
      mainwindow.cpp \
    gl.cpp
  
  HEADERS += \
      mainwindow.h \
    gl.h
  
  FORMS += \
      mainwindow.ui
  LIBS  += -lopengl32
  LIBS  += -lglu32
  LIBS  += -lglut32
  LIBS  += -lfreeglut
  
  
  //gl.h
  
  #ifndef GL_H
  #define GL_H
  
  #include <QWidget>
  #include <QOpenGLWidget>
  #include <QOpenGLFunctions>
  class gl : public QOpenGLWidget
  {
  public:
    explicit gl(QWidget *parent);
  private:
    void initializeGL();
    void resizeGL(int w, int h);
    void paintGL();
  };
  
  #endif
  
  //gl.cpp
  
  #include "gl.h"
  #include <QtOpenGL>
  #include <QOpenGLFunctions>
  #include <QOpenGLWidget>
  #include <GL/freeglut.h>
  gl::gl(QWidget *parent) : QOpenGLWidget(parent)
  {
  
  }
  
  void gl::initializeGL(){
      glClearColor(0.2, 0.2, 0.2, 1);
  }
  
  void gl::resizeGL(int w, int h){
  
  }
  
  void gl::paintGL(){
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    glutWireTeapot(0.6);
  }
  
  
  //main.cpp
  #include "mainwindow.h"
  #include <QApplication>
  #include <GL/freeglut.h>
  int main(int argc, char *argv[])
  { 
    QApplication a(argc, argv);
    glutInit(&argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
  
    return a.exec();
  }
  
  
  //Błędy
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:637: błąd: undefined reference to `_imp____glutInitWithExit@12'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:639: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateWindowWithExit@8'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:641: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateMenuWithExit@8'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:637: błąd: undefined reference to `_imp____glutInitWithExit@12'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:639: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateWindowWithExit@8'
  D:\Qt5.9.0\5.9\mingw53_32\include\GL\freeglut_std.h:641: błąd: undefined reference to `_imp____glutCreateMenuWithExit@8'
  

 • Moderators

  Nie jest to bezpośrednia odpowiedź na Twoje pytanie, ale czy rzeczywiście potrzebujesz jakichś funkcji z freeglut? Obsługę okien, klawiatury i kontekstu OpenGL masz bezpośrednio w Qt. Jaki jest sens się meczyć z mieszaniem tych dwóch bibliotek, tym bardziej jeśli projekt ma być mały?
  Polecam rzucić okiem na QOpenGLWidget. Będzie łatwiej.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.