Napisałem skrótowo wiem, to jest folder, w którym zapisywane są pliki .exe oraz .o i do tego katalogu muszę skopiować wymagane biblioteki .dll aby program.exe działał.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.