مشکل mnemonic در کلمات فارسی  • با ست کردن mnemonic برای کلمات فارسی در QT 5.7، هنگام زدن کليد Alt، حروت ست شده از بقيه حروف جدا می شوند. بطور مثال شناسه به ش ناسه تبدیل می شود.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.