QWebEnginePage jak przetłumaczyć na polski menu kontekstowe • Witam, jak w temqacie.
  QWebEnginePage posiada funkcję:

  QMenu * men = this->page()->createStandardContextMenu();
  

  Jak zrobić, aby menu wyświatlało się po polsku?
  Instalowanie tlanslatora globalnie dla aplikacji nie daje efektu. WebEngine dalej ma menu po angielsku.
  Dzięki i pozdrawiam.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.