Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Dodanie kolumny z checkboxem do QTableView • Dzień dobry,
  Jak można do daćkolumnęz checkboxem do QTableView opartem na modelu: QSqlQueryModel


 • Moderators

  Można użyć modelu proxy, który będzie interpretował jakieś dane (np. "0" i "1") jako checkbox, np.

  class MyProxy : public QIdentityProxyModel
  {
  public:
    MyProxy(QObject* parent) : QIdentityProxyModel(parent) {}
  
    QVariant data(const QModelIndex& index, int role) const override
    {
      if (role == Qt::CheckStateRole && index.column() == 0)
      {
        QString str_value = QIdentityProxyModel::data(index, Qt::DisplayRole).toString();
        return (str_value == "1") ? Qt::Checked : Qt::Unchecked;
      }
  
      return QIdentityProxyModel::data(index, role);
    }
  
    bool setData(const QModelIndex& index, const QVariant& value, int role) override
    {
      if (role == Qt::CheckStateRole && index.column() == 0)
      {
        QString str_value = (value.toInt() == Qt::Checked) ? "1" : "0";
        return QIdentityProxyModel::setData(index, str_value, Qt::EditRole);
      }
      else
        return QIdentityProxyModel::setData(index, value, role);
    }
  
    Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex& index) const override
    {
      Qt::ItemFlags f = QIdentityProxyModel::flags(index);
      if (index.column() == 0)
        f |= Qt::ItemIsUserCheckable;
      return f;
    }
  };
  

  oczywiście numer kolumny i dane rozpoznawane jako "zaznaczony" można sobie dostosować.
  Takiego modelu można użyć potem tak:

  QSqlTableModel* model = new QSqlTableModel(parent, database);
  MyProxy* proxy = new MyProxy(parent);
  proxy->setSourceModel(model);
  tableView->setModel(proxy);