شرط گذاشتن روی مقدار یک SPINBOX  • سلام دوستان وقتی بخیر
    چطوری میشه یک شرط گذاشت که اگر مقدار اسپین باکس از مثلا 50 بیشتر شد یک پیغام بده؟
    کسی سورس شرط رو اگربنویسه ممنون میشم.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.