⚠️ Forum Maintenance: Feb 6th, 8am - 14pm (UTC+2)

TCP chat • To juz kolejny problem z TCP w QT.
  Napisalem sobie prymitywna aplikacje chatu, jednak na serwerze kiedy chce wyslac wiadomosc pokazuje sie error i zamyka aplikacje. Niewiem jak to naprawic, na kliencie bo wcisnieciu buttona tekst znika i nie ma zadnego bledu.

  To moje kody zrodlowe:
  server.pro

  #-------------------------------------------------
  #
  # Project created by QtCreator 2016-01-17T12:45:39
  #
  #-------------------------------------------------
  
  QT    += core gui
  QT    += network
  greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
  
  TARGET = server
  TEMPLATE = app
  
  
  SOURCES += main.cpp\
      server.cpp
  
  HEADERS += server.h
  
  FORMS  += server.ui
  
  

  server.h

  #ifndef SERVER_H
  #define SERVER_H
  
  #include <QMainWindow>
  #include <QTcpServer>
  #include <QTcpSocket>
  #include <QHostAddress>
  #include <QList>
  
  namespace Ui {
  class server;
  }
  
  class server : public QMainWindow
  {
    Q_OBJECT
  
  public:
    explicit server(QWidget *parent = 0);
    ~server();
  
  public slots:
    void connect_new();
    void leer_socketclient();
  
  private slots:
    void on_pushButton_clicked();
  
  private:
    Ui::server *ui;
    QTcpServer *tcpserver;
    QTcpSocket *tcpclient;
  };
  
  #endif // SERVER_H
  
  

  server.cpp

  #include "server.h"
  #include "ui_server.h"
  
  server::server(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::server)
  {
    ui->setupUi(this);
  
    tcpserver = new QTcpServer (this);
    //tcpserver->setMaxPendingConnections();
  
    tcpserver->listen(QHostAddress::LocalHost, 1234);
    connect(tcpserver, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(connect_new()));
  }
  
  server::~server()
  {
    delete ui;
  }
  
  void server::connect_new()
  {
    //tcpclient = tcpserver->nextPendingConnection();
    connect(tcpclient, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(leer_socketclient()));
  }
  
  void server::leer_socketclient()
  {
    QByteArray buffer;
    buffer.resize( tcpclient->bytesAvailable() );
    tcpclient->read( buffer.data(), buffer.size() );
    ui->plainTextEdit->setReadOnly( true );
    ui->plainTextEdit->appendPlainText( QString (buffer));
  }
  
  void server::on_pushButton_clicked()
  {
    tcpclient->write( ui->lineEdit->text().toLatin1().data(), ui->lineEdit->text().size());
    ui->lineEdit->clear();
  }
  
  

  main.cpp

  #include "server.h"
  #include <QApplication>
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QApplication a(argc, argv);
    server w;
    w.show();
  
    return a.exec();
  }
  
  

  ============================================================================
  client.pro

  #-------------------------------------------------
  #
  # Project created by QtCreator 2016-01-17T12:22:05
  #
  #-------------------------------------------------
  
  QT    += core gui
  QT    += network
  greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
  
  TARGET = client
  TEMPLATE = app
  
  
  SOURCES += main.cpp\
      client.cpp
  
  HEADERS += client.h
  
  FORMS  += client.ui
  
  

  client.h

  #ifndef CLIENT_H
  #define CLIENT_H
  
  #include <QMainWindow>
  #include <QTcpSocket>
  #include <QHostAddress>
  #include <QList>
  
  namespace Ui {
  class client;
  }
  
  class client : public QMainWindow
  {
    Q_OBJECT
  
  public:
    explicit client(QWidget *parent = 0);
    ~client();
  
  
  private slots:
    void on_pushButton_clicked();
  
  public slots:
    void leer_socketserver();
  
  private:
    Ui::client *ui;
  
    QTcpSocket *tcpclient;
  };
  
  #endif // CLIENT_H
  
  

  client.cpp

  #include "client.h"
  #include "ui_client.h"
  
  client::client(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::client)
  {
    ui->setupUi(this);
  
    tcpclient = new QTcpSocket (this);
  
    tcpclient->connectToHost( QHostAddress::LocalHost , 1234);
  
    connect (tcpclient, SIGNAL (readyRead()), this, SLOT (leer_socketserver()));
  }
  
  client::~client()
  {
    delete ui;
  }
  
  void client::on_pushButton_clicked()
  {
    tcpclient->write( ui->lineEdit->text().toLatin1().data(), ui->lineEdit->text().size());
    ui->lineEdit->clear();
  }
  
  void client::leer_socketserver()
  {
    QByteArray buffer;
    buffer.resize( tcpclient->bytesAvailable() );
    tcpclient->read( buffer.data(), buffer.size() );
    ui->plainTextEdit->setReadOnly( true );
    ui->plainTextEdit->appendPlainText( QString (buffer));
  }
  
  

  main.cpp

  #include "client.h"
  #include <QApplication>
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QApplication a(argc, argv);
    client w;
    w.show();
  
    return a.exec();
  }
  
  


 • Udalo mi sie naprawic usuwajac w server.cpp

  tcpserver->newConnection();
  //i dodajac
  tcpclient = new QTcpSocket (this);
  

  Jednak pojawil sie kolejny problem. Wiadomosci dochodza kiedy odpale na 1 pc. Kiedy chce to zrobic na 2 podlaczonych do 1 routera, wiadomosci nie dochodza, a po stronie servera w 3 zakladce (komunikaty aplikacji) po probie wyslania wiadomosci pojawia sie :

  QIODevice::write (QTcpSocket): device not open
  

Log in to reply