باز کردن فایل پر حجم با نرم افزار نوشته شده با Qt  • سلام
    اگه یه قایل با حجم زیاد به نرم افزار بدیم که باز کنه چند ثانیه ای هنگ میکنه تا فایل رو کامل باز کنه
    خوب میخام جوری باشه وقتی فایل رو باز میکنه نرم افزار هنگ نکنه و مثلا درصد باز شدن فایل رو نشون بده
    چطور میشه اینکارو کرد؟


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.