وبکیت در کنسول  • من در کیوت با وبکیت برنامه نوشتم. اما این برنامه گرافیکی بود.حالا می خوام یه برنامه تحت کنسول بنویسم . چطور می تونم از توابع وبکیت در کنسول استفاده کنم؟
    مرسی


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.