پر رنگ کردن(bold) متن انتخاب شده در ابزار QPlain text edit • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام. من میخوام وقتی قسمتی از یک متن در plain text edit رو اتخاب میکنم با زدن یک دکمه اون رو پر رنگ کنم.(bold)

  @
  void MainWindow::On_Bold_clicked()
  {
  QFont bold;
  QFont normal;
  normal.setBold(false);
  bold.setBold(true);

  if(ui->action_Bold->isChecked())
    ui->plainTextEdit->setFont(bold);
  else
    ui->plainTextEdit->setFont(normal);
  

  }
  @

  p{direction:rtl; text-align:right}. این کد، تمام متن منو پر رنگ میکنه. چیکار کنم که اون قسمتی که انتخاب کردم فقط bold بشه.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.