طرز کار برنامه querymodel • p{direction:rtl; text-align:right}. من یه سوالی در مورد این برنامه که تو مثال های کیوت هستش دارم چرا هرجا به غیر از mainکلاس EditableSqlModel رو فراخونیش میکنم هیج رکوردی رو نمیاره؟
  ممنون • p{direction:rtl; text-align:right}. سوالتو خوب متوجه نشدم اما امیدوارم این کد که از help خود Qt گرفته شده به دردت بخوره. به طور کلی اگه مشکلی تو تنظیمات SQL در سیستمت نباشه کار کردن با QSqlQueryModel به شدت ساده و سریعه.

  @
  QSqlQueryModel *model = new QSqlQueryModel;
  model->setQuery("SELECT name, salary FROM employee");
  model->setHeaderData(0, Qt::Horizontal, tr("Name"));
  model->setHeaderData(1, Qt::Horizontal, tr("Salary"));

  QTableView *view = new QTableView;
  view->setModel(model);
  view->show();
  

  @


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.