یک مشکل اساسی در کیوت ۵  • p{direction:rtl; text-align:right}. "این باگ":https://bugreports.qt-project.org/browse/QTBUG-28878 خیلی اذیت می‌کنه. ببینید می‌تونید کاری براش بکنید  • p{direction:rtl;text-align:right}. من یه جا خونده بودم که webkit توی کیوت 5 فقط با msvc کامپایل میشه. علتش رو کامل خاطرم نیست که چی بود ولی فکر کنم بخاطر استفاده از یکسری متد ها بود که توی ویندوز فقط msvc اونهارو ساپورت میکرد.  • [quote author="Mohsen" date="1356957895"]p{direction:rtl;text-align:right}. من یه جا خونده بودم که webkit توی کیوت 5 فقط با msvc کامپایل میشه. علتش رو کامل خاطرم نیست که چی بود ولی فکر کنم بخاطر استفاده از یکسری متد ها بود که توی ویندوز فقط msvc اونهارو ساپورت میکرد.[/quote]

    p{direction:rtl;text-align:right}. اونا رو درست کردم. خیلی دردسر داشت ولی آخرش تکمیل شد


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.