ظاهر برنامه • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
  میخواستم ببینم برنامه هایی مثل Skype
  zipColud
  yahoo Messenger
  و باقی برنامه هایی که میان یه ظاهر خاص ایجاد میکنن از چه راهی میتونن این کار رو بکنن ؟
  منظورم شکل Button ها و باقی اجزای GUI هست
  تو کیوت هم میشه ؟ دردسرش چقدره
  ممنون • css style • p{direction:rtl; text-align:right}. داخل بخش تنظیمات هر Widget یه گزینه هست به نام StyleSheet که شما میتونی توسط این گزینه و با زبان (Css) به برنامتون گرافیک بدین و یا میتونید از ابزار خود Qt استفاده کنید برای کد خودکار ...
  مثلا این یه نمونه کد برای این کار که پس زمینه ی PushButton رو تنظیم میکنه

  QPushButton{
  background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:0 rgba(214, 243, 255, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));
  } • p{direction:rtl; text-align:right}. ممنون . خوندم در موردش ..


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.