پرینت • سلام دوستان
  میگم اگه من بخوام اطلاعات روی یک فروم رو پرینت کنم از توابعی باید استفاده کنم؟
  یعنی باید اطلاعات فیلد ها رو چه جوری تو قالب کاغذ های مختلف بیارم؟ • p{direction:rtl; text-align:right}. اطلاعات روی فروم چیه؟
  NCReport
  KDAB • p{direction:rtl; text-align:right}.[quote author="Mahdi" date="1341090576"]p{direction:rtl; text-align:right}. اطلاعات روی فروم چیه؟
  NCReport
  KDAB[/quote]

  یه سری اعداد که صورت حسابه با یک سری اسم! اصلا شما فکر کن فرم یک فاکتور فروشه.
  یه فاکتور فروشو چه جوری پرینت میکنن؟

 • p{direction:rtl; text-align:right}. کسی نبود؟ • p{direction:rtl;text-align:right}. برای پرینت widget :
  @
  QPainter painter;
  painter.begin(&printer);
  double xscale = printer.pageRect().width()/double(myWidget->width());
  double yscale = printer.pageRect().height()/double(myWidget->height());
  double scale = qMin(xscale, yscale);
  painter.translate(printer.paperRect().x() + printer.pageRect().width()/2,
  printer.paperRect().y() + printer.pageRect().height()/2);
  painter.scale(scale, scale);
  painter.translate(-width()/2, -height()/2);

     myWidget->render(&painter);
  

  @

  p{direction:rtl;text-align:right}. "اطلاعات بیشتر":http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/printing.html


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.