برنامه چندفرمی



  • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
    چطور میشه ی برنامه چندفرمی با کیوت نوشت؟ (بدون استفاده از دیزاینر)



  • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
    اگه بدون دیزاینر چند فرم میخوای درست کنی باید از کلاسای متعدد استفاده کنی و تو هر کلاس فرم رو با لایوت و ویجت و .... بسازی



  • p{direction:rtl; text-align:right}. کلا دیزاینر یک ابزار کمکی هست. در واقع یک Code Generator هست.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.