راهنمائی جهت ست کردن بک گراند  • سلام
    من 1 مشکلی دارم اون هم اینکه وقتی به یکی از فرم ها بکگراند میدم تمام اشیاء داخل فرم ترکیب میشن با اون بکگراند . راهی هست این مشکلو از بین ببرم ؟


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.