Qt World Summit: Submit your Presentation


求教控制台输出的Qt中文乱码怎么解决 • 求教Qt中文乱码怎么解决,
  代码
  qDebug()<<“我要显示中文”;
  输出
  [Qt Message] ?????

  程序显示的乱码可以
  QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("gb18030");
  QString qstr = codec->toUnicode("大大 不是吧");
  textBrowser->setText(qstr);
  但控制台为什么总是乱码  1. 建议你先看看 http://hi.baidu.com/cyclone/blog/item/9d7293130e5a498d6538dbf1.html

  2. 你调用的是
   @QDebug & QDebug::operator<< ( const char * s )
   @
   这个函数,你最后先转成QString,然后去调用:
   @QDebug & QDebug::operator<< ( const QString & s )
   @

  不然,它如何猜到你想用何种编码来进行转换呢?? (默认latin1) • 的确应该是这样,但@QDebug & QDebug::operator<< ( const QString & s )@
  我也有实验过,怀疑控制台是不是只接受latin1格式
  @ QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("gb18030");
  QString qstr = codec->toUnicode("大大 不是吧");
  qDebug()<<qstr;@
  输出
  @[Qt Message] "´ó´ó ²»ÊÇ°É" @
  [quote author="1+1=2" date="1314613531"]1. 建议你先看看 http://hi.baidu.com/cyclone/blog/item/9d7293130e5a498d6538dbf1.html

  1. 你调用的是
   @QDebug & QDebug::operator<< ( const char * s )
   @
   这个函数,你最后先转成QString,然后去调用:
   @QDebug & QDebug::operator<< ( const QString & s )
   @

  不然,它如何猜到你想用何种编码来进行转换呢?? (默认latin1)[/quote]


Log in to reply