اتصال کیوت به choregraph • سلام
  من برای برنامه نویسی ربات نائو از کیوت استفاده می کنم.
  برای دیدن نتیجه ی برنامه باید کیوت رو به کورگراف وصل کنم و ران بگیرم
  ولی متاسفانه انگار هیچ ارتباطی بین این دو تا نیست!
  لطفا اگر میدونید راهنمایی کنید
  ممنون


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.