auto dopasowanie QTableWidget.  • Witam
    Czy możliwe jest takie takie ustawienie QTableWidgeta żeby zawsze zawartość była dopasowana do wielości okna (celki by się zmniejszały ale i nie pojawiały się scrollBary )
    tableWidget


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.