Przeciążenie operatorów strumieni dla własnych klas • Rozwiązuję ćwiczenie 4.4 z książki: "C i QT - Wprowadzenie do wzorców projektowych". Jest tam wskazówka do zadania następującej treści:

  void createRandomContacts(ContactList& cl, int n=10) {
    static ContactFactory cf;
    for (int i=0; i<n; ++i) {
      cf >> cl;
    }
  

  Klasa ContactList jest kontenerem obiektów typu Contact zbudowanym w oparciu o QList. W jaki sposób mogę zrealizować przekazanie obiektu Contact z obiektu cf do obiektu cl? Wcześniej stosowałem przeciążanie operatorów '<<' & '>>' wyłącznie w odniesieniu do strumieni wejścia/wyjścia, nigdy w odniesieniu do własnych obiektów.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.