[Εργασία] Προγραμματιστής ζητείται • Εμπορική εταιρία ενδυμάτων, αναζητεί προγραμματιστή
  για το τμήμα μηχανογράφησης, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Πολύ καλες γνώσεις C++
  • Γνώση του Qt Framework(v5.2.1)
  • Γνώση βάσεων δεδομένων και ειδικά MySQL
  • Συνεργατικός και ικανός να λειτουργήσει σε ομάδα
  • Δυνατότητα και διάθεση για εξέλιξη

  Επιθυμητές γνώσεις:

  • Android development(SDK)
  • Web development(PHP, JS, Node.js)

  Επικοινωνία: hr1@ecodress.gr
  Με θέμα "Προγραμματιστής Qt C++"


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.