- خواندن فایل csv در محیط Qt creator • سلام
  یه فایل csv داده، دارم که می خوام با یه رابط گرافیکی توی محیط کیوت اجرا بشه،
  یعنی یک خط از فایل خوانده بشه، شماره ی خط ( یا task در واقع ) نمایش داده بشه، و با فشار یک دکمه خط بعدی خوانده بشه و شماره ش نمایش داده بشه.
  با تشکر، من رشته م الکترونیک بوده قبلن، اما الان برای مستر دارم ادامه تحصیل می دم که شاخه ی انفورماتیک هم به رشته م اضافه شده، فعلن هیچی بلد نیستم، به همین خاطر اومدم توی این سایت که از شما کمک بگیرم. با تشکر دوباره.
  محتویات داخل فایل هم به این شکل هستن :
  ( هر چهار خط یک task، بعد یک توقف، با فشار دکمه task بعدی )
  "250 : duree stim V1S1 "
  "Num Type NumTache Accel S1 Tstim Stim S2 TS2 Tfin Tattente"
  "0 T 1 1 S11 2242 dd S21 4015 4015 985"
  "1 T 2 1 S11 2645 dg S21 2200 4397 603"
  "2 T 3 1 S11 2631 gd S21 4010 4010 990"
  "3 T 4 1 S11 2983 dd S21 4222 4222 778"
  "4 P 0 "
  "5 T 5 0 S11 2595 dg S21 4012 4012 988"
  "6 T 6 0 S11 2971 dd S21 2400 4297 703"
  "7 T 7 0 S11 2949 dd S21 4476 4476 524"
  "8 T 8 0 S11 2084 gg S21 4240 4240 760"
  "9 P 1 "
  "10 T 9 1 S11 2031 gd S21 4295 4295 705"
  "11 T 10 1 S11 2927 gg S21 4464 4464 536"
  "12 T 11 1 S11 2553 gg S21 4153 4153 847"
  "13 T 12 1 S11 2569 dg S21 4101 4101 899"
  "14 P 2 "
  "15 T 13 0 S11 2518 gg S21 2100 4154 846"
  "16 T 14 0 S11 2330 gd S21 4389 4389 611"
  "17 T 15 0 S11 2172 gd S21 4418 4418 582"
  "18 T 16 0 S11 2546 dd S21 4128 4128 872"
  "19 P 3 "
  ...
  ... • سلام
  ورودی و خروجی رو به خوبی مشخص کنین. مثلاً اگر این فایل ورودی باشه، با زدن دکمه در بار اول چه چیزی نشون داده میشه و با زدن دکمه در بار دوم چه چیزی. به عبارت دیگه چند مرحله از کار برنامه رو بگین.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.