Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

- خواندن فایل csv در محیط Qt creator • سلام
  یه فایل csv داده، دارم که می خوام با یه رابط گرافیکی توی محیط کیوت اجرا بشه،
  یعنی یک خط از فایل خوانده بشه، شماره ی خط ( یا task در واقع ) نمایش داده بشه، و با فشار یک دکمه خط بعدی خوانده بشه و شماره ش نمایش داده بشه.
  با تشکر، من رشته م الکترونیک بوده قبلن، اما الان برای مستر دارم ادامه تحصیل می دم که شاخه ی انفورماتیک هم به رشته م اضافه شده، فعلن هیچی بلد نیستم، به همین خاطر اومدم توی این سایت که از شما کمک بگیرم. با تشکر دوباره.
  محتویات داخل فایل هم به این شکل هستن :
  ( هر چهار خط یک task، بعد یک توقف، با فشار دکمه task بعدی )
  "250 : duree stim V1S1 "
  "Num Type NumTache Accel S1 Tstim Stim S2 TS2 Tfin Tattente"
  "0 T 1 1 S11 2242 dd S21 4015 4015 985"
  "1 T 2 1 S11 2645 dg S21 2200 4397 603"
  "2 T 3 1 S11 2631 gd S21 4010 4010 990"
  "3 T 4 1 S11 2983 dd S21 4222 4222 778"
  "4 P 0 "
  "5 T 5 0 S11 2595 dg S21 4012 4012 988"
  "6 T 6 0 S11 2971 dd S21 2400 4297 703"
  "7 T 7 0 S11 2949 dd S21 4476 4476 524"
  "8 T 8 0 S11 2084 gg S21 4240 4240 760"
  "9 P 1 "
  "10 T 9 1 S11 2031 gd S21 4295 4295 705"
  "11 T 10 1 S11 2927 gg S21 4464 4464 536"
  "12 T 11 1 S11 2553 gg S21 4153 4153 847"
  "13 T 12 1 S11 2569 dg S21 4101 4101 899"
  "14 P 2 "
  "15 T 13 0 S11 2518 gg S21 2100 4154 846"
  "16 T 14 0 S11 2330 gd S21 4389 4389 611"
  "17 T 15 0 S11 2172 gd S21 4418 4418 582"
  "18 T 16 0 S11 2546 dd S21 4128 4128 872"
  "19 P 3 "
  ...
  ... • سلام
  ورودی و خروجی رو به خوبی مشخص کنین. مثلاً اگر این فایل ورودی باشه، با زدن دکمه در بار اول چه چیزی نشون داده میشه و با زدن دکمه در بار دوم چه چیزی. به عبارت دیگه چند مرحله از کار برنامه رو بگین.


Log in to reply