اجرا شدن برنامه با باز کردن یک فایل • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
  من میخام زمانی که یک فایل با پسوند jpg باز کنی برنامه بتونه اون فایل نمایش بده .

  main.cpp
  @#include "photowindow.h"
  #include "ui_photowindow.h"

  #include <QApplication>
  #include <QMainWindow>

  #include <QDebug>

  bool OpenParameter=false;

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  if(argc>1)
  {
  extern QStringList PhotoNames;

    for(int i=0; i<argc-1; i++)
    {
      PhotoNames << argv[i+1];
    }
  
    OpenParameter=true;
  }
  
  QApplication AdvancedPhoto(argc, argv);
  
  qDebug()<<argc<<argv[1];
  
  AdvancedPhoto.setOrganizationDomain("ARASH");
  AdvancedPhoto.setApplicationName("Advanced Photo");
  
  PhotoWindow photowindow;
  photowindow.show();
  
  return AdvancedPhoto.exec&#40;&#41;;
  

  }
  @

  p{direction:rtl; text-align:right}. با این کد اگر فایلی با برنامه من باز بشه برنامه میتونه فایل های ارسالی رو بخونه در ویندوز مشکی وجود نداره ولی در مک این کد کار نمیکنه و اگر فایلی رو با برنامه باز کنی برنامه اون رو نشون نمیده!


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.