مشکل در اجرای برنامه روی اندروید 2.3.3 • p{direction:rtl; text-align:right}. سلام
  من تازه با این برنامه دارم شروع میکنم کار کنم ولی یه مشکل دارم باهاش اونم اینه که هر برنامه ای رو که میخوام اجرا کنم وقتی روی Android 2.3.3 (Api 10) اجرا میشه یه صفحه خالی خاکستری رنگ میاد. البته همه رویدادها هم اجرا میشه ها مثل کلیک و... و مطمئنم که همه ویجت ها هم لود میشن ولی فقط نمایششون مشکل داره. درضمن من هیچ کار خاصی انجام نمیدم یعنی حتی برنامه ساده Hello World خودش هم همین مشکل رو داره
  و اینم بگم که همون برنامه ها رو وقتی روی اندروید 4.2 یا 4.4 اجرا میکنم بدون مشکل لود میشن.
  حالا با مشخصات زیر بنظرتون مشکل از چی میتونه باشه

  p{direction:rtl; text-align:right}. گذارش خطا که باعث خروج از برنامه و فورس کلوز اینا نمیشه ، فقط با رنگ قرمز نشونش میده

  @W/Qt ( 456): eglconvenience\qeglconvenience.cpp:314 (void* QEglConfigChooser::chooseConfig()): Cant find EGLConfig, returning null config
  W/Qt ( 456): scenegraph\qsgcontext.cpp:432 (virtual void QSGRenderContext::initialize(QOpenGLContext*)): QSGContext::initialize: depth buffer support missing, expect rendering errors
  W/Qt ( 456): scenegraph\qsgcontext.cpp:434 (virtual void QSGRenderContext::initialize(QOpenGLContext*)): QSGContext::initialize: stencil buffer support missing, expect rendering errors
  I/ARMAssembler( 456): generated scanline__00000077:03010108_00000A08_00000000 [ 4 ipp] (25 ins) at [0x4576f1e8:0x4576f24c] in 728735 ns
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API
  .
  .
  .
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API
  W/Qt ( 456): opengl\qopenglshaderprogram.cpp:322 (bool QOpenGLShaderPrivate::compile(QOpenGLShader*)): QOpenGLShader::compile(Vertex): failed
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API
  .
  .
  .
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API
  W/Qt ( 456): opengl\qopenglshaderprogram.cpp:322 (bool QOpenGLShaderPrivate::compile(QOpenGLShader*)): QOpenGLShader::compile(Fragment): failed
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API
  .
  .
  .
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API
  W/Qt ( 456): scenegraph\coreapi\qsgmaterial.cpp:369 (virtual void QSGMaterialShader::compile()): QSGMaterialShader: Shader compilation failed:
  W/Qt ( 456): scenegraph\coreapi\qsgmaterial.cpp:370 (virtual void QSGMaterialShader::compile()): ""
  W/Qt ( 456): opengl\qopenglshaderprogram.cpp:1781 (int QOpenGLShaderProgram::uniformLocation(const char*) const): QOpenGLShaderProgram::uniformLocation( matrix ): shader program is not linked
  W/Qt ( 456): opengl\qopenglshaderprogram.cpp:1781 (int QOpenGLShaderProgram::uniformLocation(const char*) const): QOpenGLShaderProgram::uniformLocation( textureScale ): shader program is not linked
  W/Qt ( 456): opengl\qopenglshaderprogram.cpp:1781 (int QOpenGLShaderProgram::uniformLocation(const char*) const): QOpenGLShaderProgram::uniformLocation( color ): shader program is not linked
  W/Qt ( 456): opengl\qopenglshaderprogram.cpp:1781 (int QOpenGLShaderProgram::uniformLocation(const char*) const): QOpenGLShaderProgram::uniformLocation( alphaMin ): shader program is not linked
  W/Qt ( 456): opengl\qopenglshaderprogram.cpp:1781 (int QOpenGLShaderProgram::uniformLocation(const char*) const): QOpenGLShaderProgram::uniformLocation( alphaMax ): shader program is not linked
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API
  .
  .
  .
  E/libEGL ( 456): called unimplemented OpenGL ES API@

  p{direction:rtl; text-align:right}. (اون سه نقطه های بین دوتا خط از کدها یعنی اینکه زیاد بودن و منم واسه اینکه الکی اینجا جا اشغال نشه خطوط تکراری پست سر هم رو فقط یه دو خطش رو نگه داشتم).

  p{direction:rtl; text-align:right}. این هم ورژن برنامه و ابزارها

  qt 5.3.2
  gcc 4.9
  QT Creator 3.2.1

  jdk1.7.0_67
  ADT 20140702
  NDK r10c

  p{direction:rtl; text-align:right}. درضمن تیک گزینه Use host gpu hardware (اگه املاشو اشتباه نکنم) برمیدارم.از AVD منظورمه

  p{direction:rtl; text-align:right}. ممنون از راهنماییتون


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.