Protokół Rendezvous w c++  • Witam, mam kłopot z synchronizacją wątków. Mianowicie wyrzuca mi błąd ASSERT: "copy" in file "thread\qmutex.cpp, line 533.

    UPDATE: rozwiązałem problem. Dla każdego kto będzie miał podobny problem wyrzucany przez asercje: to się dzieje jak chcecie zwolnić zamek, który nie jest zamknięty, np za pomocą QWaitCondition.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.