⚠️ Forum Maintenance: Feb 6th, 8am - 14pm (UTC+2)

چگونه فیلمی را روی ویجت شفاف شده نمایش بدیم؟ • p{direction:rtl; text-align:right}. در یک برنامه نیاز دارم یک فیلمی را روی یک ویجتی که فلگ Qt::FramelessWindowHint و خصوصیت Qt::WA_TranslucentBackground داره نمایش بدم.هر دوی QVideoWidget و QGraphicsVideoItem را تست کردم ولی در چنین شرایطی تصویر فیلم بدرستی نمایش داده نمیشه و فقط صدای فیلم شینده میشه .بنظرتون مشکل از کجاست ؟ راه حلی بنظرتون نمیاد؟

  @

  #include "videoplayer.h"
  #include <QtWidgets/QApplication>
  #include "qboxlayout.h"
  #include "qvideowidget.h"

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  QApplication app(argc, argv);
  QWidget *w = new QWidget;
  w->setWindowFlags(Qt :: Window | Qt::FramelessWindowHint );
  w->setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground, true);
  w->setMinimumSize(300,200);

  QVideoWidget *videoWidget = new QVideoWidget;
  
  QBoxLayout *controlLayout = new QHBoxLayout;
  controlLayout->setMargin(0);
  controlLayout->addWidget(videoWidget);
  w->setLayout(controlLayout);
  
  QMediaPlayer mediaPlayer;
  mediaPlayer.setVideoOutput(videoWidget);
  mediaPlayer.setMedia(QUrl::fromLocalFile&#40;"C:/1.wmv"&#41;);
  
  videoWidget->show();
  mediaPlayer.play();
  
  w->show();
  return app.exec();
  

  }

  @

  p{direction:rtl; text-align:right}. با حذف دو خط

  @
  w->setWindowFlags(Qt :: Window | Qt::FramelessWindowHint );
  w->setAttribute(Qt::WA_TranslucentBackground, true);
  @

  p{direction:rtl; text-align:right}. فیلم بدرستی نمایش داده میشود. • p{direction:rtl; text-align:right}. حل شد
  در "اینجا":http://qt-project.org/forums/viewthread/42867/ جواب رو قرار دادم


Log in to reply