Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Rysowanie po QGraphicsView • Witam!

  Chciałbym się was zapytać czy mój tok myślenia jest dobry i co mogę zrobić aby zrealizować zamierzony efekt. Mam QGraphicsView, do którego ładuje zdjęcie z dysku a następnie powinienem móc myszką na tym zdjęciu zaznaczać pewne kluczowe punkty - markery. W tym celu stworzyłem sobie nową klasę pt. Marker, w której tworze obszar (nową scenę) dla myszki i dodaje ją poleceniem addWidget do layoutu dla QGraphicsView, jednak nie potrafię sobie poradzić z tym aby do tej klasy przekazać już istniejącą scenę z obrazem, na którym będzie można zaznaczyć tylko i wyłącznie dwa punkty, i odczytać ich współrzędne.

  Moja klasa Marker.cpp zawierająca konstruktor domyślny który działa (bo nakłada nową scenę) i konstruktor który dostaje scenę ale nie potrafi jej użyć.
  @#include "mainwindow.h"
  #include "marker.h"
  #include <QPointF>
  #include <QMessageBox>
  #include <QGraphicsView>
  #include <QGraphicsScene>

  Marker::Marker(QWidget *parent) :
  QGraphicsView(parent)
  {
  scena = new QGraphicsScene();
  this->setSceneRect(50, 50, 320, 320);
  this->setScene(scena);
  }

  Marker::Marker(QGraphicsScene scenaDlaMyszy, QWidget *parent) :
  QGraphicsView(parent)
  {
  scena.update(scenaDlaMyszy);
  this->setSceneRect(0, 0, 421, 421);
  this->updateScene(scena);
  }

  Marker::~Marker()
  {

  }

  void Marker::mousePressEvent(QMouseEvent * e)
  {
  int i = 0;
  if(i <= 2)
  {
  double rad = 1;
  QPointF punkt = mapToScene(e->pos());
  scena->addEllipse(punkt.x()-rad, punkt.y()-rad, rad5.0, rad5.0, QPen(), QBrush(Qt::SolidPattern));
  i += 1;
  }
  }@
  W tej chwili wygląda to tak że po załadowaniu obrazu do tej kontrolki nakładany jest na niego kwadrat (nowa scena tworzona w klasie Marker) w którym można zaznaczać punkty.

  Kod w pliku okna głównego który wypełnia QGraphicsView:
  @nazwaZdjecia1 = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Otwórz plik"), "C:/", tr("Obrazy (*.jpg *.png *.bmp)"));
  QFile ladowanyPlik(nazwaZdjecia1);
  sciezka1 = ladowanyPlik.fileName();
  if(!sciezka1.isEmpty()){
  QImage obraz(sciezka1);
  obraz.scaled(QSize(421,421),Qt::IgnoreAspectRatio,Qt::FastTransformation);
  update();
  resize(421, 421);
  QGraphicsScene *scena = new QGraphicsScene(ui->graphicsViewZdjecie1);
  QPixmap mapaPikseli(nazwaZdjecia1);
  scena->addPixmap(mapaPikseli);
  QGridLayout *oknoObrazu1 = new QGridLayout(ui->graphicsViewZdjecie1);
  oknoObrazu1->addWidget(new Marker()); //opcja działająca ale niewłaściwie
  //oknoObrazu1->addWidget(new Marker(scena)); //opcja niedziałająca z powodu braku sceny
  ui->graphicsViewZdjecie1->setScene(scena);
  ui->graphicsViewZdjecie1->fitInView(scena->itemsBoundingRect(),Qt::KeepAspectRatio);
  ui->graphicsViewZdjecie1->show();
  }@
  Kod pliku nagłówkowego klasy Marker:
  @#ifndef MARKER_H
  #define MARKER_H

  #include <QGraphicsView>
  #include <QGraphicsScene>
  #include <QGraphicsEllipseItem>
  #include <QMouseEvent>

  class Marker : public QGraphicsView
  {
  Q_OBJECT

  public:
  explicit Marker(QWidget *parent = 0);
  explicit Marker(QGraphicsScene scenaDlaMyszy, QWidget *parent = 0);
  ~Marker();

  private slots:
  void mousePressEvent(QMouseEvent * e);

  private:
  QGraphicsScene *scena;
  };

  #endif // MARKER_H@
  Czy idąc tym tokiem myślenia jest możliwość odczytania współrzędnych nanoszonych punktów względem obrazu i co muszę uczynić albo jak się doedukować aby osiągnąć takie założenia? • Trochę przebudowałem swój kod w oparciu o to aby sama koncepcja przekazywania sceny nie stwarzała późniejszych problemów stworzyłem nową klasę abstrakcyjną gdzie przekazuje pixmape a nie scene i tam oprogramowałem zdarzenia związane z przyciskami myszy a samą klase dodaje jako Item do komponentu QGraphicsView tak aby nie nakładać nowych scen na siebie jak to było w poprzednim przypadku, ale - no właśnie - ale nie chce mi to zadziałać poprawnie, mimo że kod wydaje się być ok.

  Kod w głównym formie:
  @QGraphicsScene *scena = new QGraphicsScene(ui->graphicsViewZdjecie1);
  MarkerEditor *marker = new MarkerEditor();
  QPixmap mapaPikseli(nazwaZdjecia1);
  marker->setPixmap(mapaPikseli);
  scena->addItem(marker);@

  Kod obsługujący zdarzenie zwolnienia klawisza myszy w obszarze QGraphicsView, który znajduje się na formie głównym i zawiera wyświetlone już zdjęcie - czyli chcemy stworzyć czerwona kropkę na zdjęciu:
  @QRectF pozycjaKropki(e->pos(), QSizeF(2,2));
  pozycjaKropki.translate(-1,-1);
  QGraphicsEllipseItem *kropka = new QGraphicsEllipseItem(pozycjaKropki, this);
  kropka->setBrush(QBrush(Qt::red));@

  Jakieś pomysły? co jest źle?


Log in to reply