Problem z bazą danych • Cześć! Próbuję i próbuję i nie mogę dojść jak połączyć się z bazą danych. Doszedłem do tego na podstawie jednego z tutoriali:
  hh.pro
  @#-------------------------------------------------

  Project created by QtCreator 2013-12-01T18:42:56

  #-------------------------------------------------

  QT += core
  QT += sql
  QT -= gui

  TARGET = hh
  CONFIG += console
  CONFIG -= app_bundle

  TEMPLATE = app

  SOURCES += main.cpp
  @
  main.cpp
  @#include <QSqlDatabase>
  #include <QSqlQuery>
  #include <QDebug>
  #include <QString>

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  QSqlDatabase db;
  db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
  db.setDatabaseName("fd.sqlite");

    if (!db.open())
    {
        qDebug() << "Błąd: nie można się połączyć z bazą!";
    }
    else
    {
        qDebug() << "Nawiązano połączenie z bazą danych.";
  
        QSqlQuery dodawanie;
        dodawanie.exec&#40;"INSERT INTO test (imie, nazwisko, wiek&#41; VALUES ('Stefan', 'Kowalski', '20')");
        dodawanie.exec&#40;"INSERT INTO test (imie, nazwisko, wiek&#41; VALUES ('Jan', 'Nowak', '36')");
  
        QSqlQuery pobieranie;
        pobieranie.exec&#40;"SELECT * FROM test"&#41;;
  
        while (pobieranie.next())
        {
            QString imie = pobieranie.value(1).toString();
            QString nazwisko = pobieranie.value(2).toString();
            int wiek = pobieranie.value(3).toInt();
            qDebug() << imie << nazwisko << wiek;
        }
    }
  
    return 0;
  

  }
  @

  i ciągle dostaję, że połączenie z bazą jest, ale nie mogę wykonać na niej operacji i nie chce mi zwrócić imienia, ani nazwiska, wie ktoś co z tym zrobić?


 • Moderators

  Całe Qt zakłada, że istnieje Singleton QCoreApplication. Bez niego, pochodne QObject nie będą działały! Także na początek polecam dodanie na początku:
  @
  #include <QCoreApplication>
  // ..
  QCoreApplication app(argc, argv);
  @

  A na końcu:
  @
  return app.exec();
  @ • ok dzięki, plik wygląda tak:

  @
  #include <QCoreApplication>
  #include <QSqlDatabase>
  #include <QSqlQuery>
  #include <QDebug>
  #include <QString>

  int main(int argc, char *argv[])
  {
  QCoreApplication app(argc, argv);
  QSqlDatabase db;
  db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
  db.setDatabaseName("fgfgfd.sqlite");

    if (!db.open())
    {
        qDebug() << "Błąd: nie można się połączyć z bazą!";
    }
    else
    {
        qDebug() << "Nawiązano połączenie z bazą danych.";
  
        QSqlQuery dodawanie;
        dodawanie.exec&#40;"INSERT INTO test (imie, nazwisko, wiek&#41; VALUES ('Stefan', 'Kowalski', '20')");
        dodawanie.exec&#40;"INSERT INTO test (imie, nazwisko, wiek&#41; VALUES ('Jan', 'Nowak', '36')");
  
        QSqlQuery pobieranie;
        pobieranie.exec&#40;"SELECT * FROM test"&#41;;
  
        while (pobieranie.next())
        {
            QString imie = pobieranie.value(1).toString();
            QString nazwisko = pobieranie.value(2).toString();
            int wiek = pobieranie.value(3).toInt();
            qDebug() << imie << nazwisko << wiek;
        }
    }
  
    return app.exec();
  

  }
  @

  ale tak właściwie ciągle jednak jest źle, chyba muszę poszukać innego tutoriala • Stworzyłem kilka konsolowych aplikacji Qt4 i nie tworzyłem w nich instacji QCoreApplication.
  Tam gdzie używałem sqlite mam w setDatabaseName pełną ścieżkę do pliku bazy, czyli np. QDir::home().path() + dbName + ".sqlite" i działa.

  Acha... wartości pobierane z query liczymy od 0, więc imie to pobieranie.value(0), nazwisko (1), wiek (2).


Log in to reply