Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

دعوت به همکاری از برنامه نویسان کیوت به طور پاره وقت در مشهد • با سلام
  از برنامه نویسان محترم کیوت – ساکن مشهد – برای توسعه کدهای موجود سیستمهای معمولی و سيستمهای آرم دعوت به عمل می آید

  توسعه دهندهگان سیستمهای معمولی تحت ويندوز کارمی نمايند
  توسعه دهندگان سيستمهای آرم تحت لينوکس کار می نمايند
  محل کار در مرکز رشد و فناوری پرديس دانشگاه فردوسی مشهد می باشد

  با تشکر
  رستم زاده
  09126052075
  0511-8764286
  a.rostamzadeh@yahoo.com


Log in to reply