کلاسی که ظاهر ویجت هارو با موس عوض کنه • میخوام یه کلاس بسازم که توش این تعریف شده باشه که وقتی موس میاد روی یه ویجت ظاهر ویجت عوض شه مثلا رنگش عوض شه یا فونتش تغییر کنه
  چطوری میتونم این کارو کنم؟
  با تشکر • لطفاً برای پرسیدن یک سؤال 4 تاپیک موازی ایجاد نکنید! این‌جا کسی برای پاسخ باید صبر و حوصله داشته باشید.
  http://qt-project.org/member/141781 • p{direction:rtl; text-align:right}. از event ها استفاده کن.

  @
  class Button : public QPushButton
  {
  Q_OBJECT
  public:
  explicit Button(QWidget *parent = 0);
  bool event(QEvent *){
  if(e->type() == QEvent::HoverEnter)
  this->setText("Curser is on me :)");
  else if(e->type() == QEvent::HoverLeave)
  this->setText("Curser has left me :(");
  QPushButton::event(e);
  }
  };
  @


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.