Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

Threshoding روی قسمتی از تصویر • p{direction:rtl; text-align:right}. من در حال انجام پروژه ای هستم در کیوتی و اوپن سی وی
  سوالی که برای من پیش اومده اینه که من می خواهم عملیات
  threshold
  رو روی قسمتی از تصویر انجام دهم نه همه ی آن...
  قسمتی از کد من به شکل زیر است
  ///////////////////////////////////////
  rectb.x=ui->txtxb1->toPlainText().toInt();
  rectb.y=ui->txtyb1->toPlainText().toInt();
  rectb.height=ui->txtheightwhite->toPlainText().toInt();
  rectb.width=ui->txtwidthWhite->toPlainText().toInt();
  cv::rectangle(img,rectb,COLOR_RGB2RGBA,1,8,0);
  //////////////////////////////////////////////////////////////
  تصویر مورد نظرمن در داخل یک
  Qgraphicsview
  نمایش داده می شود
  این مستطیل که کد آن نوشتم روی تصویر من کشیده می شود
  حال می خواهم فقط عملیات
  threshold
  را روی قسمت از تصویر که محصور به این مستطیل هست انجام دهم نه کل تصویر
  از کمکتون ممنونم پیشاپیش


Log in to reply