برگرداندن رفتار setFixedSize() در layout • p{direction:rtl; text-align:right}. با استفاده از setFixedSize یک ویجت در layout رو اندازه دهی کردم. حالا نمیتونم برگردونم به حالت اول. یعنی طوری که همراه با layout اندازه اش تغییر کنه.
  کسی میتونه کمک کنه؟ • @
  setMinimumSize(0,0);
  setMaximumSize(16777215,16777215);
  @ • p{direction: rtl; text-align: right}. مرسی مهدی جان کار کرد. من قبلا همین کارو کرده بودم ولی نمیدونم چرا کار نمیکرد! • خواهش میکنم


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.