Κυκλοφόρησε η αναβάθμιση 1.2.1 του Qt SDK


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.