Κυκλοφόρησε η alpha έκδοση της Qt 5.0


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.