Κυκλοφόρησε η beta έκδοση του Qt Creator 2.5


Log in to reply
 

Looks like your connection to Qt Forum was lost, please wait while we try to reconnect.