Important: Please read the Qt Code of Conduct - https://forum.qt.io/topic/113070/qt-code-of-conduct

QAudioDeviceInfo::availableDevices(QAudio::AudioOutput); 非常耗时,不知为何。 • 需要用到音频输出设备,发现获取可用的音频输出设备的函数非常耗时,每次调用都耗时9秒以上。直接在主线程中使用,导致UI会卡住。是不是只能提前开个线程调用?还是我有什么需要注意的地方?希望有经验的大佬麻烦解答一下。😥

  代码:

  #include <QApplication>
  #include <QDateTime>
  #include <QAudioDeviceInfo>
  #include <QDebug>
  
  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QApplication a(argc, argv);
  
    QTime time;
    time.start();
    QAudioDeviceInfo::availableDevices(QAudio::AudioOutput);
    qInfo() << time.restart();
  
    QAudioDeviceInfo::availableDevices(QAudio::AudioOutput);
    qInfo() << time.restart();
  
    QAudioDeviceInfo::availableDevices(QAudio::AudioOutput);
    qInfo() << time.restart();
  
    return a.exec();
  }
  

  输出:
  262b9642-07d0-4bab-b7f3-8e6194638412-image.png

  Qt version:
  Qt 5.13.0 MSVC2017 32bit

  OS: Windows 10 (10.0.18362)


Log in to reply